snailmaster: (Default)
[personal profile] snailmaster
O šį rytą koks rūkas. Tikras ruduo, tik gražesnis, negu galėtum tikėtis lapkričio vidury, nėra dar purvynų ir lietaus. tfu tfu tfu.
Šią savaitę niekas manęs neveža į darbą, bendradarbė išsikomandiravo Ispanijon. Nors su mašina važiuoti gerai, bet ėjimas pėškom irgi turi savų privalumų. Susivynioju į raudoną šaliką, užsikišau ausis muzika, kavą, kurios nespėju išgerti, susipilu į namie rastą netikrą kavos puodelį (iš išorės atrodo kaip koks coffe inn'o, bet iš tiesų keraminis) ir šliaužiu darban.
Čia dabar prisiminiau, kaip bendradarbė iš manęs juokėsi, kad mes išeinam ne pasivaikščioti, o pabėgioti. Kai man primena, kad pasivaikščioti juk išėjom, sulėtinu žingsnį, bet po kurio laiko pamiršusi vėl bėgu. Įprotis, kadangi dažnai visur vėluoju, tai ir žingsnis prisitaikė  vaikytis bėgančias laikrodžio rodykles.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:50 pm
Powered by Dreamwidth Studios