snailmaster: (moon)
[personal profile] snailmaster
Šiandien ryte mačiau, kaip į 50 autobusą įvažiavo mašina. Stuktelėjo ir nuvažiavo savais keliais, o 50tas liko stovėti stotelėje - akytėm mirksi, žmones išleido, ir užtvėrė kelią visiems kitiems autobusams.
Šiandien ryte vėl nespėjau pavalgyti ir dabar pilvas dėl to labai liūdi.
Šiandien ryte jaučiasi vakar išgerta tekila.
Šiandien ryte buvo labai sunku keltis.

Vakar J sakė, kad parduotų sielą, kad tik šiandien būtų šeštadienis.

Prisiminiau jau čia man rodos cituotą mintį apie Fausto didžiąją tragediją, kad nėra kam tos sielos parduoti. Damn.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

snailmaster: (Default)
snailmaster

November 2011

S M T W T F S
  1 2 345
67 89 10 1112
13 1415 1617 1819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:47 pm
Powered by Dreamwidth Studios